Embassy of Bulgaria, Washington D.C

1621 22nd Street, NW, Washington D.C. 20008, Tel: (202) 387-0174; Fax: (202) 234 7973
 Office@Bulgaria-Embassy.org, Consulate@Bulgaria-Embassy.org;

ПРОЦЕДУРА ЗА СМЯНА НА ПАСПОРТ

И ЗА ИЗДАВАНЕТО НА ЛИЧНА КАРТА, СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (шофьорска книжка) И ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ В БЪЛГАРИЯ

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ и такси за издаване на паспорт, лична карта, свидетелство за управление на МПС, временен паспорт за завръщане в България.

III. УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

 

IV. ТАБЛИЦА ЗА ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА В АНГЛИЙСКА

 

V. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК (ПРОЦЕДУРАТА Е ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЕНА)

 
VI. Изисквания към снимките

 

VII. Requirements for the photographs, attached to the applications for issuing the new identity documents.

VIII. ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОТОВИТЕ ПАСПОРТИ

  

I. общи положения

Заявление за паспорт, лична карта или шофьорска книжка се подава лично в съответното българско консулство, обслужващо щата, в който живеете. Можете да подадете заявление за паспорт и лична карта едновременно с едно заявление. За  шофьорска книжка се подава отделно заявление. Същото се приема единствено при наличие на паспорт или лична карта от новия образец.

Новите български документи се изготвят по най-съвременна технология, като снимката и подписът се сканират направо от подаденото заявление. Поради тази причина е важно снимката да бъде направена в съответствие с приложените тук  изисквания.

Необходимо е да се има предвид, че паспортите, личните карти и шофьорските книжки се издават в България, а временните паспорти – в Консулската служба на посолството. Консулската служба само приема и изпраща заявленията (освен ако не са само за временен паспорт) и приложените към тях необходими документи по дипломатически куриери. Документите първо пристигат в дирекция " Консулски отношения" на Министерството на външните работи, след това се препращат в Паспортна служба на Дирекцията на националната полиция. Преди издаването на документа се прави проверка на данните по гражданското състояние, като се сравняват изложените в заявлението данни с тези от българските регистри. При несъвпадение на данните документите се връщат на кандидата по обратния път за корекция. Освен това се проверява  дали лицето няма наложени ограничения за издаване на паспорт. Едва след завършване на проверките документите се пускат за издаване на самия паспорт. Готовият паспорт се изпраща в дирекция  “Консулски отношения" на Министерството на външните работи, където се подготвя за предстоящата дипломатическа куриерска пратка до посолството.

Цялата процедура (с изключение на издаването на временен паспорт, което се извършва в посолството) може да отнеме няколко месеца. Смяната на паспорта на място в България  става много по-бързо. Същото се отнася и за смяна чрез пълномощник в България. Съществува и възможност, при подаване на документите на място в България, смяната да стане в рамките на 24 или 72 часа.

Временен паспорт за завръщане в България се издава от консулската служба на посолството, когато лицето има нeотложна необходимост да пътува в България и не е в състояние в допустимия период да му бъде издаден нов паспорт или друг валиден заместващ го документ. Следва да се има предвид, че временният паспорт е документ за еднопосочно пътуване, само до България, с валидност до 30 дни  – с него не е възможно пътуване до друга страна или връщане обратно в САЩ. Затова е необходимо в периода, през който ще бъдете в България, да получите нов паспорт.

  

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ и такси за издаване на задграничен български паспорт, лична карта и свидетелство за управление на МПС

1. Заявление – специална оригинална бланка, която можете да закупите в посолството или да получите от нас по пощата срещу такса от  2 долара. Ако желаете да получите заявлението по пощата, следва да ни изпратите и предплатен самоадресиран плик;

2. 2 снимки, които да съответстват на посочените по-долу изисквания;

3. такса платима в брой, money order или certified check на името на посолствотоерсонални чекове не се приемат):

За паспорт:

- $ 55 за лица между 14 и 58 г.;

- $ 45 за лица между 58 и 70 г.;

- $35 за лица над 70 г.;

за лица до 14 год.

- $ 35 при издаване на първи паспорт;

- $ 45  при издаване на следващ паспорт;

- при липса на изтеклия паспорт – допълнително още $ 75 глоба.

 

За лична карта:

- Безплатно за лица от 14 до 16 г. и лица над 70 г.;

- $ 35 за лица от 16 до 18 г. и лица от 58 до 70 г.;

- $ 40 за лица от 18 до 58 г.

За шофьорска книжка:

- $ 45 за лица до 58 г.,

- $ 40 за лица от 58 до 70 г.,

- безплатно – за лица над 70 г.

За контролен талон към шофьорската книжка

     - $ 1

За временен паспорт:

- $ 75

 

Глоба за и$губен, повреден, откраднат паспорт

- $75

 

            4. Други документи:

 - за паспорт -

-         Изтеклия паспорт или фотокопие от паспорта (2 и 3 стр. - където е снимката), както и декларация за задържане на паспорта по някакви причини. (Word, PDF)

-         Копие от удостоверение за раждане – за лица до 18 години и в случай, че подавате заявление за лична карта или за пръв паспорт от новия образец

-         в случай, че паспортът е изгубен: фотокопие от български документ за самоличност със снимка – лична карта, паспорт или шофьорска книжка; декларация за обстоятелствата, довели до унищожаването, кражбата, изгубването или отнемането му.

- за лична карта –

-         фотокопие от паспорта, или от друг български документ за самоличност със снимка ;

-         акт за раждане.

- за шофьорска книжка -

            -     отделно заявление;

-         фотокопие от старата шофьорска книжка и контролния талон;

-         медицинско свидетелство, заверено с Apostille и с превод на български език, заверен в българско дипломатическо или консулско представителство (медицинско свидетелство се изисква, когато срокът на старата шофьорска книжка е изтекъл; при подмяна на шофьорска книжка, на която срокът на валидност не е изтекъл, не се изисква документ за медицински преглед, като в такъв случай новата шофьорска книжка ще се издава за срока на валидност на старата).

- за временен паспорт за връщане в България:

-         български документ (документи), удостоверяващ самоличността (паспорт с изтекъл срок на валидност, лична карта, шофьорска книжка).

(За някои специфични случаи, когато се налага представянето на още документи, моля запознайте се с указанията по-долу)

III. УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

(Попълва се на български език!)

1. Заявлението се попълва на пишеща машина или четливо на ръка с печатни букви. В полетата, означени с  [  ],  , се посочва избраният отговор със знак " X". В графите, в които не се посочват данни, се записва не

2. Заявлението се подава до РПУ, или до СДВР или РДВР; 

3. Снимката на гражданина се залепва върху заявлението в присъствието на длъжностно лице от консулската служба.

4. Подписът на гражданина под снимката в заявлението се полага от него пред консулското длъжностно лице. Подписът следва да бъде с черно мастило (тънък писец), но не с химикалка. Подписът не трябва за излиза извън контурите на полето/жълтия правоъгълник под снимката/! Подписът не трябва да е в син цвят! Заявителят сам избира дали да е на латиница или кирилица, като отчита, по свое желание, обичайния начин, по който се подписва в страната на пребиваването си.

При издаване на документ на лица до 14  годишна възраст те не полагат подпис. Графата “Подпис на заявителя” на 3 стр. се подписва от единия родител, а жълтото поле под снимката остава празно. В този случай двамата родители се подписват пред консулското длъжностно лице в съответните графи (в долната част на втората страница). Подписът на единия родител е достатъчен само в следните случаи: когато има изрично решение на съда за отнемане родителските права на другия родител; когато в съдебно решение или постановление изрично е записано, че единият родител може да се занимава с паспортните въпроси на детето; когато се представи нотариално заверена декларация на втория родител с изрично негово съгласие за издаване на паспорта и пътуване на детето в чужбина; когато вторият родител е починал и има документ за това; когато детето има само един родител по смисъла на закона (например, ако другият родител е неизвестен).

5. Задължително се попълва графата Единен граждански номер (ЕГН)! Ако нямате ЕГН, е необходимо да се направи процедура за потвърждаване  или за възстановяване на  българското гражданство, а ако сте го загубили, или Ви е било отнето (виж съответния раздел за българското гражданство от страницата на посолството в интернет).

6. Имената се изписват без съкращения - по начина, по който са изписани в представените официални документи при подаване на заявлението. Съставните фамилни имена се изписват с тире помежду им.  

Когато имената в заявлението и в приложените фотокопия от документи за самоличност не съвпадат, следва да се представят фотокопия от документи (удостоверение за граждански брак или съдебно решение), в които да е отразено какво фамилно име ще носи лицето след брака или след разтрогването му. Фамилните имена, променени в чужбина по брак или след развод, следва да да бъдат отразени в българските регистри, т.е. бракът или разводът трябва да бъдат регистрирани и в България, преди да се подава заявление за нов паспорт в което фигурира новото фамилно име (виж на страницата на посолството в интернет раздела за легализация на първичен документ, издаден от американска институция).  Всички документи за самоличност с предишното име следва да се върнат.

7. Всички дати се посочват с арабски цифри в реда "ден, месец, година" (ДД.ММ.ГГГТ). 

8. Постоянен адрес е последният регистриран адрес в България. За постоянен адрес на малолетен и непълнолетен гражданин се посочва постоянният адрес на родителите му или на единия от тях, когато техните постоянни адреси са различни.  

11. Адрес в чужбина е адресът в САЩ./изписва се на английски/ 

11. В графата "Други гражданства" се посочва държавата/държавите, на които лицето е гражданин. 

12. В графата "Променено гражданство" се посочва указът (№ и дата) на Президента на Република България за съответната промяна (придобиване, освобождаване, лишаване). 

13. В графата "Особени белези" се посочват само белезите върху лицето на гражданина. 

14. В графата "ЕГН" на втора страница се посочва Единният граждански номер на съпруга/съпругата на гражданина и на неговите деца, ако са български граждани или са постоянно пребиваващи чужденци в Република България, или са чужденци без гражданство, или са със статут на бежанец. 

15. При документи на деца от 14 до 18 г. заявлението се подписва както от детето (под снимката и на стр. 3), така и от двамата родители в съответните графи (в долната част на втората страница). Подписът на единия родител е достатъчен само в следните случаи: когато има изрично решение на съда за отнемане родителските права на другия родител; когато в съдебно решение или постановление изрично е записано, че единият родител може да се занимава с паспортните въпроси на детето; когато се представи нотариално заверена декларация на втория родител с изрично негово съгласие за издаване на паспорта и пътуване на детето в чужбина; когато вторият родител е починал и има документ за това; когато детето има един родител по смисъла на закона.

16. Ако съпругът/съпругата на гражданина и/или на неговите деца са чужденци и имат разрешение за пребиваване в Република България повече от 3 месеца (но нямат разрешение за постоянно пребиваване), в графата "ЛНЧ" се посочва Личният номер на съответния чужденец. 

17. В графата “Прилагам следните документи” (стр. 3) не се попълва т. 1 (попълва се служебно)

18. При подаване на заявлението гражданинът представя официални документи, потвърждаващи данните в него.

19. При полагане на подписа от гражданина в заявлението пред консулско длъжностно лице се представя документ за самоличност.

20. Снимката, която не е залепена на заявлението, следва да се изпрати заедно със заявлението, поставена в малък плик, надписан с трите имена на гражданина.

21. Обработката на документите ви ще бъде значително облекчена, ако ни изпратите един money order за няколко души и няколко документа и услуги, молим да приложите разбивка, като изчислите сумите по видове документи, брой документи и различни цени за различните възрастови групи.  

22. ВАЖНО!

Имената се изписват така, както са записани в първоначално издадените ви паспорт или лична карта от новите образци. Същите могат да бъдат променяни само, ако все още притежавате паспорт от стария образец, издаван преди 2000 г. В този случай е необходимо сами четливо да посочите в графата “служебна информация” на трета страница от заявлението начина, по който желаете да бъде изписано името Ви в новия паспорт с латиница,  и да се подпишете (“Желая името ми да бъде изписано: ... ”; подпис), независимо дали желаният от Вас начин на изписване съвпада или се различава от този в стария Ви паспорт. Промените могат да засягат само предаването на отделни звукосъчетания (например ж = zh, j и пр.; ч = ch, tch и пр.; г = g, gu и пр.; я = ya, ja, ia и пр.), за да може, доколкото е  възможно, да уеднаквите изписването в новия поспорт с изписването, което сте възприели в документите, издадени Ви от властите в страната на пребиваването Ви.  Промяната на начина на изписване на името, обаче, не трябва да променя самото име. Това може да стане само по съдебен ред. Например, “Илияна Георгиева Коева”, която в досегашния си паспорт е била  “Iliana Gueorguieva Koeva” би могла да запази това изписване, или да го промени на “Iliyana Georgieva Koeva” но не и на “Eileen George Koev”, а “Краси Соколова” не може да стане “Grace Falcon” (примерите  не визират определено лице и са случайно подбрани). Ако нямате претенции за начина на изписването, следва да го отбележите – “Нямам предпочитания за изписването на името”, подпис. Когато в графата за служебна информация не е отбелязано Вашето желание, компетентните органи автоматично използват английска транслитерация, вместо досегашната френска.

 

IV .ТАБЛИЦА ЗА ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА В АНГЛИЙСКА

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

A

B

V

G

D

E

ZH

Z

I

Y

K

L

M

N

O

 

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ъ

Ь

Ю

Я

P

R

S

T

U

F

H

TS

CH

SH

SHT

A

Y

YU

YA

 

V. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ  В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК (за всички документи, с изключение на Временния паспорт за завръщане в България)

ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК Е ПРЕУСТАНОВЕНА ОТ НОЕМВРИ 2007 г.

1.    В съответното българско консулство, обслужващо вашия щат, лично се заверява  попълнено заявление за паспорт и пълномощно, с което изрично се упълномощава определено лице да подаде заявлението Ви за нов паспорт в България и да получи новия паспорт или другите желани от Вас документи. Ако се налага да задържите стария си паспорт поради наличието на валидни визи или заради уреждане на статут в САЩ се заверява и молба-декларация, в която се посочват причините за задържане на паспорта;

2.      Освен залепената върху заявлението снимка, са необходими още две снимки или общо три (а не общо две, както при подаването на заявленията чрез консулството.)

VI. Изисквания към снимките
 

1. Снимките, 2 броя, да са актуални, направени до 6 месеца преди датата на подаване на заявлението.

2. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Снимките да са цветни.

Не се разрешават снимки, които са:

а) (изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) копирани със скенери или размножителни машини, изготвени по сух моментален способ и ретуширани снимки;

б) отпечатани на офсетова или друга полиграфична техника, на лазерни, мастилено-струйни, термотрансферни или други печатащи устройства, или са тип "кромалин".

3. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Снимките се изработват върху материал с гладка матова повърхност и дебелина между 0,12 и 0,20 мм.

Не се разрешават снимки, изработени върху гланцова и растерова хартия.

4. Снимките са с размери: височина 45 мм и широчина 35 мм.

Допуска се след обрязване на снимката размерите й да са с височина 47±2 мм и широчина 37±2 мм.

5. Височината на изобразеното лице върху снимката, измерено от долната част на брадата до върха на главата (вкл. и косата), да е между 25 и 35 мм.

6. Изобразеното лице в снимката да е фронтално (анфас), като главата на лицето е центрирана.

Не се приемат снимки, на които изобразените лица са с десен или ляв полуанфас.

7. Снимките да са направени без ракурс - оста на обектива да е хоризонтална и да се намира на височината на очите.

Не се приемат снимки с нисък ракурс (оста на обектива е под височината на очите) или с висок ракурс (оста на обектива е над височината на очите).

8. Фонът на снимките да е неутрален, светлосив-20 % сива плътност. Фонът може да варира между 15 и 25 % от сивата скала.

9. Осветяването на лицето върху снимките да е равномерно, без сенки, отблясъци и дефекти.

Не се приемат снимки с дефект "заешко око" в зениците или с контрово осветление.

10. Експонацията на снимките да е нормална.

Не се приемат преекспонирани и недоекспонирани снимки.

11. Цветността на снимката да е нормална, а цветовете-балансирани.

Не се приемат снимки в червеникав, синьо-зелен или жълтеникав нюанс.

12. Лицата върху снимките да са без шапки и забрадки.

Разрешават се снимки на лица с шапка или забрадка, ако се виждат двете уши и най-малко 1 см от косата на сниманото лице.

13. Лицата върху снимките да са без очила. Разрешават се снимки на лица с очила, ако те се носят постоянно.

14. Разрешават се снимки на лица с бради или мустаци, ако те се носят постоянно. При премахване на брадата или мустаците се прави нова снимка и се подменя документът за самоличност.

15. Разрешават се снимки на лица с перука, ако тя се носи постоянно.

16. (Нова - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Всички детайли от снимката на лицето трябва да са ясно видими и различими.

 

 

VII. ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОТОВИТЕ ДОКУМЕНТИ

Необходимо е да ни изпратите предплатен самоадресиран плик, за да Ви ги изпратим. Препоръчваме да изберете сигурна пощенска служба – Priority Mail, FedEx, UPS, DHL и пр. След отпадането на основателната причина да задържите паспорта си, същият следва да бъде върнат в консулството.

Ако желаете в един и същ плик да Ви бъдат изпратени няколко паспорта (на членове на Вашето семейство), моля да ни уведомите писмено (заедно с плика за обратна поща, или, ако вече сте ни пратили плик без такова уведомление – с ново писмо..