Homepage

ОБЩИ РАЗЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ЛЕГАЛИЗАЦИЯТА НА ДОКУМЕНТИ ОТ САЩ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ДА ПРОИЗВЕДАТ ДЕЙСТВИЕТО СИ В БЪЛГАРИЯ ИЛИ ДРУГИ СТРАНИ ПО ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ

На 30 април 2001 г. влезе в сила за Република България Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г.

Конвенцията предвижда унифициран способ за легализация на документи, произхождащи от една от страните-членки (в т.ч. от САЩ) и предназначени за ползване в друга страна или страни по конвенцията (в т.ч. България). Такива документи са публичните актове (напр. документи, издадени от американски институции, съдебни решения, актове по гражданско състояние и др., в т.ч. и частни документи, които се смятат за публични, след като са били нотариално заверени - пълномощни, декларации и др., предназначени за ползване в чужбина).

Заверката става чрез поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение (apostille). Заверката с апостил представлява легализиране на документа от компетентния орган в държавата/щата, където той е издаден. Специфичното е в това, че снабдените с оригинален апостил документи се освобождават от всякакви следващи форми на заверка и легализация от други, вишестоящи местни органи в страната на издаване, както и от дипломатическото или консулско представителство на държавата-страна по конвенцията, на чиято територия трябва да се представят. Снабдените с американски апостил документи имат пълна правна сила в България без никакви други заверки. При необходимост от превод на български език, преводът може да се извърши в България или в САЩ, като във втория случай преводът се заверява от дипломатическото или консулското представителство.

Списък на издаващите апостил органи на САЩ е можете да намерите на адрес: http://www.hcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=353

Документите, произхождащи от САЩ и снабдени с апостил, не се легализират от българските дипломатически мисии. Те се признават от българските власти, когато върху тях или в приложение към тях има поставен в оригинална форма  апостил. В случай че по някаква причина документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с апостил, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) от Министерството на външните работи на издаващата държава (за САЩ US Department of State, Washington DC), след което легализирани от българското дипломатическо или консулско представителство.

Конвенцията не се прилага и не се снабдяват с апостил административните документи, пряко свързани с конкретна търговска или митническа операция, както и документите, изготвени от дипломатически или консулски представителства.